Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti GAST-PRO s.r.o.

se sídlem Horská 938,

Trutnov, 541 01

identifikační číslo: 25939645

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové C 16223.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti GAST-PRO s.r.o.

se sídlem Horská 938, Trutnov 541 01, identifikační číslo: 25939645 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové C 16223 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a právnickou osobou nebo podnikatelem, který jedná při objednávání (nákupu) zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání – např. hotely, restaurace, jídelny, školy, nemocnice, obchodníci, montážní a servisní firmy, orgány státní správy, apod. (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese shop.gastpro.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Společnost GAST-PRO s.r.o. je obchodní společnost dodávající zboží a služby (dále a výše jen „zboží“) pouze právnickým osobám nebo podnikatelům, kteří jednají při objednávání (nákupu) zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že je právnickou osobou nebo podnikatelem ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky jednajícím při objednávání (nákupu) zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Veškeré nákupy zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu se řídí těmito obchodními podmínkami. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze přímo v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat; nové znění je vždy účinné ode dne uveřejnění obchodních podmínek na webové stránce, pokud prodávající v obchodních podmínkách nestanoví účinnost pozdější. Kupující je povinen se před každým jednotlivým nákupem (každou jednotlivou objednávkou) zboží seznámit s účinným zněním obchodních podmínek. Má se tedy za to, že pokud kupující objedná zboží poté, co změna obchodních podmínek nabyla účinnosti, kupující s novým zněním obchodních podmínek v plném rozsahu souhlasí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Webové rozhraní obchodu, uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Webové rozhraní obchodu umožňuje, že kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. V případě objednání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu není dotčeno prohlášení kupujícího dle čl. 1. 2. obchodních podmínek.

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Vybrané identifikační údaje kupujícího (např. adresa sídla) jsou vyplňovány automaticky z veřejných databází a veřejných rejstříků na základě kontroly provedené po zadání identifikačního čísla organizace (IČO) kupujícího.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5. Prodávající může po registraci uživatelského účtu kupujícímu aktivovat jeho zákaznickou slevu a další benefity, čímž dojde k rozšíření funkcí jeho uživatelského účtu.

2.5.1 Vyšší stupeň ověření uživatelského účtu kupujícího se však pro nákup zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu prodávajícího nevyžaduje.

2.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy:

  • kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, nebo
  • kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), zejména učiní prohlášení dle čl. 1.2 obchodních podmínek v rozporu se skutečným stavem (nepravdivě), či umožní využívání uživatelského účtu třetím osobám nebo
  • kupující přeruší nebo ukončí svou podnikatelskou činnost nebo
  • kupující bude uveden v seznamu nespolehlivých plátců dostupném v Registru plátců DPH na internetových stránkách daňové správy nebo Daňovém portálu Finanční správy ČR nebo
  • bylo rozhodnuto o zahájení insolvenčního řízení na kupujícího nebo
  • kupující byť z nedbalosti poškodí prodávajícího či jeho dobré jméno, či jedná v rozporu s dobrými mravy nebo obvyklými obchodními zvyklostmi.

2.8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, případně přerušením dodávky elektřiny, apod. Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup k webovému rozhraní obchodu a k uživatelskému účtu za účelem údržby, opravy, nebo úpravy webového rozhraní obchodu. Prodávající je oprávněn prodej zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu kdykoliv ukončit. Kupující se vzdává náhrady jakékoliv újmy způsobené v důsledku nedostupnosti či zrušení webového rozhraní obchodu nebo uživatelského účtu.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka zboží kupujícího doručená prodávajícímu. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena teprve okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu "Potvrzení objednávky", jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Do doby doručení "Potvrzení objednávky" kupujícímu nemůže být žádný úkon prodávajícího vykládán jako akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícím.

3.2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou součástí webového rozhraní obchodu a kupující je na ně před vlastním uskutečněním objednávky dostatečně upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.3. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jednotlivého zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, tak i včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. V ceně zboží není zahrnuto přepravné (tj. cena přepravy zboží do místa určení). Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.5. Informace o výši ceny přepravného je vždy uvedena jako samostatná položka na webovém rozhraní obchodu v části „Obsah košíku“ jako „Cena dopravy“. Informace o nákladech na přepravu zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a v případě, že se nejedná o přepravu ADR – přeprava nebezpečného zboží. Pokud má být zboží doručováno do zahraničí nebo se jedná o přepravu ADR, je prodávající oprávněn určit cenu přepravy individuálně.

3.6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu).

3.7. Neúplnost či nepřesnost objednávky nemá za následek její neplatnost, vůči prodávajícímu je však účinná až jejím doplněním či opravením.

3.8. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou v podobě odeslání „Shrnutí objednávky“, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.9. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, případně na základě dohody s kupujícím provést změnu objednávky záměnou zboží za jiné (nové) zboží, v případě

a) dočasně nebo trvalé nedostupnosti zboží, nebo

b) změny (zvýšení) ceny zboží.

Odmítnutí objednávky nebo změnu objednávky zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Doručení odmítnutí objednávky prodávajícím kupujícímu se považuje za odmítnutí návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Změna objednávky nebo přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření kupní smlouvy a považuje se za nový návrh na uzavření kupní smlouvy – kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem, kdy kupující akceptuje změněnou objednávku. V případě, že dojde k odmítnutí objednávky nebo ze strany kupujícího nebude akceptována změna objednávky a kupující již zaplatil část nebo celou částku ceny zboží, vrátí mu prodávající již uhrazenou částku zpět bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak nebo není-li dále stanoveno jinak. V případě záměny zboží (změny objednávky) je prodávající oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu ceny nového zboží proti nároku kupujícího na vrácení již uhrazené ceny či její části. Kupující se vzdává náhrady jakékoliv újmy způsobené v důsledku odmítnutí či změny objednávky dle tohoto článku obchodních podmínek.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží včetně nákladů spojených s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující hradí prodávajícímu jedním z následujících způsobů:

  • v hotovosti nebo platební kartou v provozovnách prodávajícího na adrese: GAST-PRO Trutnov – Horská 938, Trutnov 541 01
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (dodací adresa);
  • v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží od obchodního zástupce společnosti GAST-PRO s.r.o. (Platí pouze pro registrované zákazníky s povolením možnosti dopravy: Rozvoz GAST-PRO.)
  • v případě platby zálohy nebo jiného zvláštního ujednání v kupní smlouvě bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 86-0207700207/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží (přepravné) ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se cenou zboží (nebo též „kupní cenou“) i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího nebo při rozvozu dle čl. 4.1 odrážka první a třetí obchodních podmínek či v případě platby na dobírku dle čl. 4.1 odrážka druhá obchodních podmínek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby dle čl. 4.1 odrážka čtvrtá obchodních podmínek je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud není v Potvrzení objednávky zaslaného prodávajícím kupujícímu uvedeno jinak.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny uvést jako variabilní symbol platby číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky celé kupní ceny (vč. přepravného) na účet prodávajícího.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po odeslání (předání) zboží a je zasílána pouze v elektronické podobě na uvedenou elektronickou adresu kupujícího.

4.7. Je-li prodávající povinen vrátit kupujícímu jakékoliv peněžní prostředky (cenu zboží či její část), nevztahuje se na prodávajícího povinnost vrátit taktéž úroky z částky vrácených peněžních prostředků. Pro vrácení peněžních prostředků prodávajícím kupujícímu je vždy rozhodná cena zboží či její část, kterou kupující prodávajícímu uhradil, jakékoliv změny ceny zboží na webovém rozhraní obchodu tak nemají na povinnost prodávajícího vrátit kupujícímu uhrazené peněžní prostředky žádný vliv.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy výlučně v případech stanovených občanským zákoníkem. S ohledem na to, že smluvní stranou není spotřebitel ve smyslu obecně závazných právních předpisů, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek je kupující povinen doručit na adresu provozovny prodávajícího, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@gastpro.cz.

5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno, tedy doručeno zpět prodávajícímu, nejpozději do sedmi (7) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to na adresu provozovny prodávajícího. Kupující nese všechny náklady spojené s původním dodáním zboží kupujícímu a náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a vrácení zboží kupujícím prodávajícímu, dle toho, která z uvedených skutečností nastane později, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu a prodávajícímu další náklady. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží nebo jiné náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s odstoupením kupujícího od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek (logistika, výměna, poškozené obaly, znečištění, apod.) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení uhrazené ceny zboží či její části.

5.4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. K dopravě zboží je prodávající oprávněn využít služby externích dopravců, s čímž kupující souhlasí. Zboží je doručováno k hlavnímu vchodu budovy místa určení kupujícím. Pokud přepravce nezastihne kupujícího, zanechá přepravce kupujícímu vzkaz (oznámení o uskutečněném pokusu o doručení) a pokusí se zboží doručit v následující pracovní den. Pokud ani při opětovném pokusu o doručení přepravce kupujícího nezastihne, přepravce uloží zboží ve svém depu (skladu), kde si kupující může zboží vyzvednout na vlastní náklady v provozní době depa (skladu) přepravce po dobu sedmi kalendářních dnů od data druhého pokusu o doručení zboží, náklady na uložení zboží v depu (skladu) přepravce hradí kupující. Po marném uplynutí lhůty pro vyzvednutí zboží v depu (skladu) přepravce dle předchozí věty bude zboží vráceno zpět prodávajícímu. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího na úhradu přepravného a souvisejících nákladů na dopravu zboží včetně nákladů na uskladnění zboží a vrácení zboží zpět prodávajícímu.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3 Prodávající je oprávněn účtovat předem smluvený příplatek za přepravu ADR – přeprava nebezpečného zboží a přepravu rozměrného zboží na paletách.

6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě (dodací adresa). Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu okamžikem předání zboží prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího.

6.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené se skladováním a opětovným či jiným způsobem doručení.

6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen ihned při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a písemně prodávajícímu na adresu logistika@gastpro.cz V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.7. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

6.8. V případě bezhotovostní platby je pro počátek běhu dodací lhůty rozhodující den, kdy kupující uhradil prodávajícímu kupní cenu zboží v plné výši.

6.9. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn pozastavit dodávku již objednaného zboží, a to až do okamžiku úplné úhrady všech závazků ze strany kupujícího.

6.10. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze.

7.3. Kupující je povinen zboží prohlédnout nebo zajistit jeho prohlídku bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží.

7.4. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se vada projeví později. Prodávající odpovídá i za později vzniklou vadu, způsobil-li ji porušením své povinnosti.

7.5. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Kupující rovněž nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které kupující před převzetím zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7.6. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu takového zboží má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Odpovědnost za vady se rovněž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo na vady způsobené nedodržením návrhu k použití, poškození zboží třetí osobou nebo vlivem vyšší moci.

7.7. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí prohlédnout. Vadu je kupující povinen prodávajícímu oznámit a současně uplatnit práva z vadného plnění je kupující povinen vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil nebo ji při včasně prohlídce a dostatečné péči zjistit měl. Neučiní-li tak kupující v této lhůtě, právo z odpovědnosti za vady zaniká. Skrytou vadu je kupující povinen prodávajícímu oznámit a současně uplatnit práva z vadného plnění je kupující povinen vždy bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

7.8. Oznámit vady a uplatnit práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) je kupující povinen u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně sídla, nebo prostřednictvím elektronické adresy objednavky@gastpro.cz. Současně s uplatněním reklamace je kupující povinen prodávajícímu předat reklamované zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající se k reklamaci vyjádří do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží. V případě, že bude reklamace prodávajícím uznána jako oprávněná, vyřídí prodávající reklamaci do 30 dnů od převzetí zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Běh lhůt pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdrží veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace.

7.9. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí ustanoveními §§ 2106 a 2107 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení kupní smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná pouze v případě, kdy kupující žádal opravu vady a vada se ukáže být neopravitelná.

7.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží nebo převzetím zboží kupujícím, podle toho, který z okamžiků nastane později. Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází převzetím zboží kupujícím, nedojde-li k převzetí zboží kupujícím z důvodů na straně kupujícího (viz čl. 6.1 obchodních podmínek) přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží okamžikem prvního neúspěšného pokusu o doručení zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@gastpro.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Osobní údaje kupujícího, který je fyzickou osobou, poskytnuté prodávajícímu na základě kupní smlouvy nebo registrace kupujícího, bude prodávající zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

9.2. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě, vedení uživatelského účtu a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu zveřejněného na webovém rozhraní obchodu.

9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.5. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.6. Spokojenost kupujícího s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Dotazníky zasíláme kupujícímu pokaždé, když u nás nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícímu. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem, či přímo pomocí checkboxu v pokladně při objednání zboží. V případě vznesení námitky nebudeme kupujícímu dotazník dále zasílat.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího a propojených osob a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a propojených osob prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení a výše uvedených informací plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu zveřejněného na webovém rozhraní obchodu. Kupující může souhlas se zasíláním obchodních sdělení a dalších informací odvolat, a to sdělením odeslaným emailem na adresu elektronické pošty prodávajícího. Na konci každého reklamního sdělení je funkční odkaz, po jehož aktivaci se kupující může z odběru obchodních sdělení odhlásit.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

11.2. Není-li v obchodních podmínkách uvedeno jinak, je prodávajícímu doručováno na kontaktní adresy dle čl. 12.4 obchodních podmínek.

11.3. Za den doručení zásilky je považován i den, v němž adresát odmítl zásilku převzít, nebo den, kdy byla zásilka pro adresáta uložena u poskytovatele poštovních služeb v případě, že zásilka byla adresátovi řádně odeslána na jeho adresu dle tohoto článku a následně se jejímu odesílateli vrátí jako nedoručená s vyznačením, že adresát nebyl zastižen nebo adresát si zásilku nevyzvedl.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Vztah založený kupní smlouvou se řídí právním řádem České republiky. S ohledem na to, že smluvní stranou není spotřebitel ve smyslu obecně závazných právních předpisů, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (výše jen „občanský zákoník“).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu (postačí elektronicky).

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: GAST-PRO s.r.o., Horská 938, Trutnov, 541 01, adresa elektronické pošty objednavky@gastpro.cz , telefon +420 724 337 647.

V Trutnově,

GAST-PRO s.r.o.

Václav Flandera

Jednatel společnosti

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace